TOP Lista 5* - Przykładowe terminy na przeloty + transfery + pobyt z cenami za osobę od...

Cieszymy się z Państwa wizyty, kontaktu i zainteresowania propozycjami oraz korzystania z usług Bon Voyage. 


POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Troszczymy się o Państwa prywatność.

W Państwa i naszym interesie działamy w zgodzie m.in. z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), czyli RODO

- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG

- Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

- Prawami konsumenta i kodeksem cywilnym,

- Ustawami m.in o podatku od towarów i usług oraz rachunkowości i Dyrektywami Unii Europejskiej 

- warunkami współpracy określonymi przez naszych partnerów/kontrahentów.

Ponadto nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, linki do naszych stron internetowych nie wiążą się z przekazywaniem nam danych odnoszących się do konkretnych osób. Podczas Państwa wizyty pewne anonimowe dane mogą być przekazywane w sposób bierny. W ten sposób możemy dowiedzieć o: nazwie dostawcy internetowego, nazwie strony z której użytkownicy wchodzą do naszego serwisu oraz o nazwie i wersji oprogramowania (wyszukiwarki i systemu operacyjnego), a także o adresach poszczególnych podstron, które odwiedzają i czasie spędzonym na naszych stronach. Na tej podstawie nie można przeanalizować zachowania konkretnego użytkownika.


Dobrowolność podania danych

Działając jako Agent (w imieniu i na rzecz Organizatora turystyki i/lub Ubezpieczyciela) nie obligujemy Państwa do przekazania nam swoich danych osobowych.

RODO nie precyzuje formy, w jakiej powinno zostać zgłoszone żądanie podjęcia działań przed zawarciem umowy. Należy uznać, że może ono zostać wyrażone w dowolnej formie, w tym e-mailowej, na piśmie, a także w kontakcie bezpośrednim z Państwem (np. telefonicznym).

Ponadto zgoda nie jest jedyną podstawą uprawniającą do przetwarzania danych osobowych, a gdy do zbierania i wykorzystywania danych osobowych, uprawnia przepis prawa lub gdy dane są niezbędne do zawarcia konkretnej umowy, nie trzeba jej wcześniej pozyskiwać (zgodnie z wskazówkami UODO).   Dlatego dane osobowe w w/w zakresie naszej obsługi przekazujecie Państwo dobrowolnie (nie obligatoryjnie), ale ich przekazanie jest konieczne / niezbędne, abyśmy mogli Państwa obsługiwać (podczas rozmowy telefonicznej / wiadomość sms lub mms, osobiście lub korespondencyjnie - na mail), przedstawić ofertę oraz pośredniczyć w zawarciu przez Państwa umowy o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem turystyki i/lub umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem.

W związku z powyższym w ramach naszej działalności przetwarzamy dane osobowe w różnym zakresie - bez Państwa zgody na podstawie niezbędności przetwarzania przed zawarciem i/lub do zawarcia i/lub trakcie realizacji umowy zawieranej przez Państwa za naszym pośrednictwem z Organizatorem turystyki i/lub Ubezpieczycielem, z naszego uzasadnionego prawnie interesu lub z powodu konieczności przetwarzania w celu realizacji przez nas obowiązków prawnych, albo na podstawie Państwa zgody. 


Administratorzy danych osobowych oraz podmiot przetwarzający/procesor:

Administrator danych osobowych: samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i bezpieczne sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych oraz decyduje o celu i sposobach ich przetwarzania.

Podmiot przetwarzający/procesor: oznacza osobę fizyczną lub prawną lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie Administratora danych osobowych.

Agent: Bon Voyage jest przedsiębiorcą, który oferuje do sprzedaży i/lub sprzedaje imprezy turystyczne i/lub ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Organizatora turystyki i/lub Ubezpieczyciela.

Organizator turystyki: przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego/agenta lub razem z innym przedsiębiorcą lub też przedsiębiorca turystyczny, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu i/lub ubezpieczycielowi i/lub przewoźnikowi np. linii lotniczej i/lub hotelowi i/lub lokalnemu serwisowi/rezydentowi w miejscu pobytu Klientów.

Zakład ubezpieczeń - Towarzystwo Ubezpieczeniowe / Ubezpieczyciel: przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń.


Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych na etapie wstępnych poszukiwań, prezentacji oferty oraz w toku zawierania umowy jest Agent Bon Voyage z siedzibą w Porcie Lotniczym POZnań - Ławica im. Henryka Wieniawskiego - ul. Bukowska 285, Terminal 2, 60-189 Poznań, tel. 500078555 , mail: bonvoyage@bonvoyage.pl 

Ponadto w toku wykonywania umowy oraz po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej przez Państwa z organizatorem i w związku z jej realizacją przez organizatora, Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Organizator turystyki. Natomiast w przypadku zawarcia umowy/zakupu polisy i realizacji umowy ubezpieczenia podróżnego, Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Ubezpieczyciel, z którym zawrzecie umowę. Bon Voyage zostanie wtedy podmiotem przetwarzającym podane przez Państwa dane osobowe w imieniu Organizatora turystyki i/lub w imieniu Ubezpieczyciela. Niezależnie od powyższego Administrator Organizatora turystyki i/lub Ubezpieczyciela, po zawarciu umowy/umów zgodnie z przepisami będzie mógł samodzielnie (lub wspólnie z innymi podmiotami np. przewoźnikiem, hotelem etc.) ustalać cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych oraz decydować o celu i sposobach ich przetwarzania. Dalsze szczegóły w tym zakresie przekażemy Państwu z informacjami przedumownymi oraz warunkami i informacjami Organizatora Turystyki i/lub Ubezpieczyciela.


Cel przetwarzania danych / Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych / Zakres przetwarzanych danych

1. Przygotowanie oferty i wykonanie umowy turystycznej oraz "na żądanie" osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy. Artykuł 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia RODO / Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania oferty, wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres podstawowy: imię i nazwisko; płeć, data urodzenia, adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) / Do przedstawienie i/lub realizacji niektórych usług turystycznych są wymagane inne dane (np. numer paszportu). Każdorazowo zostaną Państwo poinformowani, jeżeli zajdzie konieczność podania takich danych.

2. Rozliczenia / Artykuł 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) / Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

3. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora / Artykuł 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy ustawy o Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych (3 lata), wydłużony o okres jednego roku po jego wygaśnięciu, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia z roszczeniem przeciwko nam na koniec okresu przedawnienia oraz czas potrzebny na doręczenie nam pozwu lub innych dokumentów przez stosowne organy. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie do tego niezbędnym przez cały okres trwania takiego postępowania i do końca okresu przedawnienia po zakończeniu postępowania. / Zakres podstawowy: imię i nazwisko; płeć, data urodzenia, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

Ponadto Państwa dane osobowe będą udostępniane w stopniu minimalnym, niezbędnym do realizacji zamówionych przez Państwa usług turystycznych u Organizatorów turystycznych przez przewoźników, hotele i kontrahentów realizujących zamówione przez Państwa usługi w imieniu i na rzecz Organizatora turystycznego i/lub Ubezpieczycielowi w przypadku zakupu ubezpieczenia.


Przekazywanie danych do Państw trzecich / poza Unię Europejską

W celu realizacji umowy zawartej przez Państwo z Organizatorem turystyki i/lub Ubezpieczycielem dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Szczegółowe informacje w tym zakresie otrzymacie Państwo od Administratora lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych Organizatora turystyki i/lub Ubezpieczyciela przed zawarciem umowy.


Państwa prawa podczas przetwarzania danych osobowych   Dostęp do swoich danych osobowych. Oznacza to, że macie Państwo prawo wiedzieć, jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki okres, komu je przekazujemy, kto poza nami je przetwarza 

Sprostowanie danych: tzn. ich poprawienie lub uzupełnianie (bez zbędnej zwłoki).

Usunięcie danych, ograniczenie przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu w zakresie danych, które nie są niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa. 

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes. Nie będziemy już przetwarzać Twoich danych; w innych przypadkach zrobimy to, jeśli nie będziemy mieli istotnych uzasadnionych powodów, aby kontynuować takie przetwarzanie.

Skarga wobec przetwarzania danych osobowych: możecie ją Państwo złożyć naszego Administratora lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Prosimy zwrócić uwagę, że w w/w przypadkach, których przetwarzanie Państwa danych osobowych pozostaje niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa lub obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, Państwa dane osobowe zostaną usunięte tak szybko, jak będzie to możliwe. Ponadto przed podjęciem działań w odniesieniu do żądania lub skargi możemy wymagać zweryfikowania Państwa tożsamości. Możemy również wymagać przekazania dalszych informacji, aby upewnić się, że posiadacie Państwo odpowiednie upoważnienie do złożenia wniosku lub skargi w imieniu innej osoby.


Obsługa plików cookie

Pliki cookie na naszej stronie nie obejmują, nie zapamiętują Państwa danych osobowych, które umożliwiłyby nam kojarzenie i wyciąganie wniosków odnośnie konkretnych osób.


Dalsze zasady bezpieczeństwa
 

Wykorzystujemy dostępne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych są zobligowane do przestrzegania stosownych przepisów ochrony danych osobowych. Ewentualne pytania związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować do wyżej wskazanego Administratora.    


Najlepsze opcje wiązane: przeloty + transfery + pobyt w hotelu... wymagają potwierdzenia.


Proponujemy przeloty 365 dni w roku
z lotnisk w Polsce i Europie Zachodniej.


Zadzwoń lub napisz, ustalimy Twoje preferencje
i zaproponujemy najbardziej korzystny pakiet.


Po wyborze oferty, rezerwację dokonasz wygodnie przez telefon i mail.


Telefon: 500 078 555 i 500 078 600
w godz. 09:00-17:00 od poniedziałku do piątku

Bon Voyage e-mail: vip@bonvoyage.pl

_____________________________________________________


Luksusowe wakacje z BonVoyage.pl  
->  egzotyczne  &  bliskie

Ekskluzywne wakacje z TOPWakacje.pl  
->  egzotyczne  &  bliskie 

Ubezpieczenia
->
  podróży,  samochodu,  nieruchomości,  firmy
...

_____________________________________________________

O Bon Voyage   |   Polityka prywatności   |   Ważne przed podróżą